SPAANDEX K-GoLV 38 mm

Monteringsanvisning

Den här monteringsanvisningen avser läggning av undergolv med SPAANDEX K-GOLV 38 mm. 38 mm undergolv har många användningsområden: Vid större avstånd mellan reglar, renovering, nyproduktion och då det krävs högre krav på ljudisolering. Vid bärande undergolv med skarvning på reglar och vid bärande undergolv med skarvning mellan reglar. Läs monteringbeskrivningen innan ni sätter igång. Hitta de senaste installationsinstruktionerna i följande dokument:

Spaandex K-golv 38 mm

file_download Hämta PDF

NOVOPAN SPAANDEX K-GOLV 38 MM – FÖR NYBYGGANDE OCH RENOVERING

Montering av bärande 38 mm undergolv

Spandex K-golv 38 mm blir ett bra underlag för en plan och stabil yta till den slutliga golvbeläggningen, t.ex. parkettgolv, linoleum eller matta av olika slag, och kan användas till:

Bärande undergolv för skarvning på reglar och balkar

Golvspånskivorna monteras på reglar och kan användas för alla golvändamål i normalt uppvärmda rum.

Bärande undergolv för skarvning mellan reglar

Golvspånskivorna är bärande och monteras på reglar eller skarvas mellan reglar. Skarvning mellan reglar får ENDAST användas i rum med en belastning på högst 2 kN, t.ex. vanligt bostadsutrymme.

Konstruktionerna ger goda möjligheter för att lägga ner rör och elinstallationer mellan reglarna.

Fuktspärr

En fuktspärr bör alltid läggas på betonggolv för att förhindra fuktskador på reglar och golv. Som fuktspärr ska det användas minst 0,20 mm plastfolie (PE). Plastfolien ska vara CE-märkt enligt EN 13984.

Fuktspärren läggs med minst 150 mm överlapp och ska tejpas över alla samlingar. Den läggs även upp en bit på väggen och kläms eller limmas bakom golvlisten, se SBi Instruktion 224.

Radonsäkring

En krymparmerad betongplatta anses generellt ligga nära radon. En tättslutande fuktspärr ger extra säkerhet mot radoninträngning.

Innan du lägger ut fuktspärren, täta radonet med lämplig radonfolie vid köldbryggor längs med grunden, över expansionsfogar i betongplattan och runt rörgenomföringar, och limmade med butyltejp. Se direktiv och detaljer i SBi-riktlinje 233 Radonsäkring av ny byggnation och i guiden TRÆ 56 Træskelethuse.

Läggning

För understöd av skivkanterna längs väggarna läggs först en regel med ett väggavstånd som inte överstiger 40 mm. Övriga reglar fördelas med ett centrumavstånd på högst 1000 mm, se tabell.

Uppklossningen fästs i reglar med skruv eller spik. Reglar läggs med ett centrumavstånd på högst 1000 mm eller enligt belastningsklass.

Fukthalten i reglar och balkar får inte överstiga 13 ± 2 % vid utläggning.

Reglarna ska dimensioneras och understöttas korrekt. En rekommendation är att använda laminerade reglar (Kerto), som är rakare och med lägre fuktkvot. 

Spaandex k-golv 38 mm

Montering av undergolv

SPAANDEX K-GOLV läggs med minst 300 mm förskjutning och tvärs över reglarna eller balkarna med rätsidan uppåt (den markerade sidan), och med skarvning på regeln. Skarvning mellan reglar får endast förekomma i vanliga bostadsutrymmen.

Spånskivorna läggs med ett centrumavstånd på max 1000 mm mellan reglarna. Spånskivans fria kanter mot väggar och öppningar måste understödjas av regel.

Limning

Limningen kan göras när golvspånskivan ligger på plats. Vid limning i appliceringsklass 1 rekommenderas en 1-komponent D3 PVAc lim. Cirka. 1 liter lim per. 25 löpmeter. Limleverantörens instruktioner måste följas noggrant, särskilt med avseende på rums- och materialtemperatur.

Limma i alla tre spår av fjädern. Lägg på så mycket lim att det syns i fogarna. Överskott av lim torkas av.

Den limmade spånskivan ska härda ca. ett dygn. Under denna period golvet får inte belastas eller trafikeras.


Uppklossning

Uppklossning för reglar kan göras med plastkilar, plywoodbitar, hårda träfiberskivor eller liknande. Plastkilar måste ha dokumenterad hållbarhet och vara dimensionerad för belastningen. Träbaserade uppklossningsbrickor ska vara minst 10 ×10 cm och avslutas längst ner med en mjuk bit. Uppklossningen säkras emot fukt och belastningen av fuktspärren
med ett underlag av t.ex. asfaltspapp. Avståndet mellan uppklossningen visas i tabellen.

Montering och fästning

Golvspånskivorna måste fastgöras i reglar med gängpressande skruvar med delgänga. Spånskivan måste limmas på reglar och balkar.

Skivorna skruvas med högst 150 mm avstånd mellan alla understödda skivkanter. Skruvar förs ner 1–2 mm och hålen får INTE spacklas då det senare kan skapa ojämnheter i den övre golvytan.

Rekommenderad infästning av 38 mm spånskiva:

 • Spånskive skruvar med delgänga: 4,5 x 75 mm


Utvidningsfogar

För att skapa plats för eventuell utvidgning av skivorna vid fuktpåverkan ska det finnas ett avstånd på minst 12 mm från alla väggar, pelare och rörgenomföringar. Vid läggning av golvytor över 15 m ska utvidgningsfogarna vara minst 15 mm. Utvidgningsfogen kan skapas på flera sätt, t.ex. med aluminiumprofiler från MIGUA eller motsvarande.

Efterbehandling

Alla skivskarvar ska slipas innan läggning av t.ex. heltäckningsmatta, linoleum, vinyl eller liknande, då det vid tunna golvbeläggningar är risk för genomslag vid skarvar och eventuella ojämnheter i spånskivan. Det färdiga undergolvet ska skyddas från uttorkning och återfuktning med t.ex. en PE-folie tills övergolvet monteras.

Produktdata

SPAANDEX K-GOLV P6 38 mm har trippelprofil på 4 sidor. Det säkerställer starka och hållbara fogar. Golvskivorna uppfyller kraven på styrka och styvhet enligt EN 312 P6. Klassificeringen framgår av märkningen på spånskivans ovansida. 

Användningsklass 1

EN 312 P6 är klassificeringen för spånskivor för användning i permanent uppvärmda rum med en relativ luftfuktighet som på årsbasis endast överstiger 65 % under några veckor – t.ex. vanlig bostad.

Spånskivorna är märkta:

Acklimatisering

Spånskivorna ska ALLTID acklimatiseras - oemballerade - ca. 1 vecka innan läggning i rummet där de ska användas. Innan du lägger skivorna ska allt mur- och putsarbete ska vara klart och byggfukten ska vara borta (max 65% RF), uppvärmt till minst 18°C och ventilerat utrymme.

Transport och förvaring

Golvspånskivorna ska hanteras så att kanter och ytor inte skadas. De ska förvaras torrt på ett plant underlag. Spånskivan ska alltid vara skyddad från fukt.

Kvalitetssäkring

Alla spånskivor från KRONOSPAN ApS är tillverkade, kontrollerade och märkta enligt gällande föreskrifter och instruktioner. Alla spånskivor produkter från KRONOSPAN ApS uppfyller kraven för formaldehydhalt, är godkända av Dancert och är CE-märkta vilket är en garanti för en noggrant kontrollerad spånskive produkt.

spaandex k-gulv

Tips och hantering

Kom ihåg... 

 • Golvskivetyp väljs efter applikationsklass

 • Skivorna acklimatiseras i ca. 1 vecka i rummet där de ska användas

 • Fukthalt i reglar max 13 ± 2%

 • Fästs alltid med spånskiveskruvar med delgänga

 • Korrekt placering av fuktspärr för att säkra konstruktionen mot uppstigande fukt

 • Ingen fuktspärr på organiska material

 • Alltid utvidningssfog vid golvyta > 15 lbm

 • Rikligt med lim - ca. 1 liter lim per. 25 löpmeter skarv

 • Spackla inte igen skruvhålen

 • Lägg lumppapp under flytande golv

 • Golvet bör täckas med PE-folie tills övergolvet är monterat

 • Bärande skiljeväggar får inte monteras på golvet

 • Alla skarvar ska slipas

 • Regel vid vägg vid alla fria skivkanter

 • Skruvantal / m2 ca. 12 st.

Hantering

 •  Enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer för lyft ska manuell transport och plåtlyftning utföras av 2 personer
 • Använd arbetshandskar, kategori 2 enligt EN 388, vid hantering
 • Använd skyddsglasögon och andningsskydd vid bearbetning
 • Vikt per. spånskiva 500 × 1820 × 38 mm: 24 kg

Produkter från KRONOSPAN är under kontinuerlig utveckling, och de tekniska specifikationerna är angivna med reservation för ändringar. I övrigt hänvisas till gällande försäljning och leveransvillkor. Senaste aktuella versionen är alltid tillgänglig på kronospan-dk.dk. Kontrollera gärna. 

Har du några frågor?

Då är du välkommen att kontakta oss.
Du når oss måndag–torsdag kl. 8–16 och fredag kl. 8–15.30.

Kontakta oss

keyboard_arrow_up